postpass akl July 2013 – Implementation Consulting

Archives July 2013

Фінанси, банківська справа та страхування бакалавр « Вступ ПУЕТ

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держмитслужби України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в Держмитслужбі України утворюється колегія у складі Голови Держмитслужби України (голова колегії), першого заступника та заступників Голови, посадових осіб Мінфіну України, визначених посадових осіб Держмитслужби України. У разі потреби до складу колегії можуть входити керівники структурних підрозділів Держмитслужби України, а також у встановленому порядку інші особи. Держмитслужбу України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра фінансів України, та звільняє з посади Президент України. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними.

Найбільш значущі рішення в сфері фінансів та банківської діяльності

Вони стали основою для першого оновлення Стратегії, відповідно до рішення Комітету з фінансового розвитку, засідання якого відбулося на початку 2021 року. У Національному банку оновлена Стратегія затверджена рішенням Правління Національного банку України від 18 березня 2021 року № 97-рш. Серед ринків, які демонструють попит на технології віртуалізації, варто відмітити https://outsignal.com/business-news/rozpochato-budvnictvo-naiblshogo-grovogo-kurortu-v-oae/ фінансовий сектор, телеком-ринок та державні структури. При цьому організації банківської сфери традиційно виступають найбільш консервативними, оскільки для них властивими є високі вимоги щодо забезпечення конфіденційності, безпеки зберігання та обробки інформації. Проте з боку банків останнім часом спостерігається підвищений інтерес до нових технологій.

Дистанційне навчання

Можеш продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні та здобути ступінь доктора філософії , а далі – доктора наук. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.

Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Реалізація Стратегії здійснюється через виконання окремих заходів (проектів), передбачених дорожньою картою Стратегії, відповідно до принципів проектного менеджменту. З метою координації та моніторингу виконання заходів створено Комітет з фінансового розвитку зі залученням до його роботи керівників регуляторів, Міністерства фінансів, ФГВФО, професійних об’єднань учасників ринку.

«Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Засідання Комітету та комунікаційної платформи проводяться за наявності потреби.

Фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності. Забезпечити підготовку компетентних професіоналів у галузі фінансів, банківської справи та страхування; розвинути у здобувачів необхідні навики в сфері створення і розвитку фінансових компаній, прийняття ефективних управлінських рішень, формування сприятливих умов для ведення фінансової діяльності, фінансового управління. Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» надає можливості отримання загальних і спеціальних компетентностей у сфері фінансів, банківської справи та страхування, які відповідають викликам часу та запитам сучасних роботодавців щодо якості підготовки фінансистів нової формації. Особливе значення у розвитку зовнішньоекономічних зв’язків має митна справа, тобто діяльність митних органів, що регулюється МК, іншими законами та підзаконними актами. Саме від належного правового регулювання митної справи, оптимального кадрового забезпечення митниць, регулювання всього комплексу зовнішньоекономічних і митно-тарифних стандартів залежить подальший розвиток міждержавних економічних відносин, а також рівень відкритості країни для міжнародного співробітництва. Митна справа є складовою зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України.

Казначейство України здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення (у разі їх утворення). Категорії учасників фінансових відносин дають можливість виділяти державні фінанси (обов’язковий учасник – держава) та фінансове підприємництво (учасники – фізичні та юридичні особи). Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.